Sách Lê-vi |

Socialize

Home » Archives by category » Kinh thánh » Cựu Ước » Ngũ Thư » Sách Lê-vi

Sách Lê-vi (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách  Lê-vi (Lv 1,1–27,34) 1 1 ĐỨC CHÚA gọi ông Mô-sê, và từ Lều Hội Ngộ, Người phán với ông rằng : 2 “Hãy nói với con cái Ít-ra-en và…